پاورپوینت آماده; تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند

پاورپوینت آماده; تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند

پاورپوینت آماده;  تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 55 اسلاید

بخش 8 تحليل استراتژيك شركتهايي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارند رئوس مطالب بخش شناسايي استراتژي فعلي شركت
تكنيكهاي ماتريسي براي ارزيابي مجموعه سرمايه گذاري هاي متنوع
مقايسه جذابيت صنعتي
مقايسة قدرت واحدهاي شركت ( كسب و كار )
مقايسة عملكرد واحدهاي شركت
تحليل سازگاري استراتژيك ( انتخاب اوراق بهادر مناسب )
رتبه بندي واحدهاي شركت بر حسب اولويت سرمايه گذاري
بوجود آوردن يك استراتژي مشترك
رهنمودهايي براي كنترل فرآيند تشكيل ( شكل گيري ) استراتژي شركت . ايجاد ارزش براي صاحبان سهام به سه موضوع بايد پرداخته شود
ميزان جذابيت آن گروه از كسب و كارهايي كه شركت جزيي از آن محسوب مي شود
چشم انداز كلي عملكرد در 5 سال آينده به چه صورت خواهد بود؟
اگر پاسخ به دو پرسش قبل قابل قبول و قانع كننده نباشد ، در اين صورت شركت بايد به چه اقدامي دست زند :
از بعضي از كارهاي تجاري خود را كنار بكشد
موقعيت كسب و كار فعلي خود را استحكام بخشد و براي تقويت يا افزايش چشم اندازهايي براي عملكرد بهتر به كسب و كار جديدي مبادرت ورزد . نحوة ارزيابي استراتژي شركتي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارد گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت
گام دوم : از ماتريس هاي مجموعة سرمايه گذاري شركت براي تحليل مجموعه سرمايه گذاري تجاري شركت استفاده نماييد
گام سوم : جاذبة بلند مدت هر بخش از صنعت را كه شركت در آن به فعاليت پرداخته است ، مورد مقايسه قرار دهيد
گام چهارم : قدرت رقابتي واحدهاي تجاري شركت را مورد مقايسه قرار دهيد
گام پنجم : واحدهاي تجاري شركت را بر اساس عملكرد گذشته و دورنماي آينده رده بندي نماييد . نحوة ارزيابي استراتژي شركتي كه در رشته هاي مختلف سرمايه گذاري و فعاليت دارد گام ششم : هماهنگي هر يك از واحدهاي تجاري را با استراتژي شركت مورد ارزيابي قرار دهيد و ارزش تناسب و سازگاري استراتژيك ارتباطات را تعيين نماييد
گام هفتم : واحدهاي تجاري را بر حسب اولويت سرمايه گذاري در عرصه هاي جديد رتبه بندي نماييد و در خصوص موضع كلي استراتژيك تصميم گيري نماييد
گام هشتم : در خصوص لزوم اقدامات جديد استراتژيك براي بهبود عملكرد كلي تصميم گيري نماييد گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت ميزان تنوع شركت
آيا مجموعه سرمايه گذاري ها با ايجاد تنوع مرتبط يا غير مرتبط يا هر دوي آنها هماهنگ است يا خير
آيا گسترة عمليات اكثر داخلي است يا به نحو فزاينده اي در حال جهاني شدن مي باشد
ماهيت اقدامات اخير براي افزايش عملكرد واحدهاي اصلي تجاري گام اول : شناسايي استراتژي فعلي شركت اقداماتي براي افزودن كسب و كارهاي جديد و ايجاد موقعيت ها و پست هايي در صنايع جديد
اقداماتي براي كنار گذاشتن كسب و كارهاي ضعيف و غير جذاب
اقداماتي براي دنبل كردن مزاياي هماهنگي استراتژيك و استفاده از ايجاد تنوع و گوناگوني براي بوجود آوردن برتري رقابتي
هزينه هاي سرمايه اي براي هر يك از بخش هاي مختلف تجاري گام دوم : ترسيم ماتريس هاي مجموعه سرمايه گذاري هاي تجاري نمايش دو بعدي گرافيكي موقعيت هاي تطبيقي استراتژيك كسب و كارهاي متفاوت
متغيرهاي استراتژيك مربوطة