پاورپوینت آماده; معماری کامپیوتر روشهای طراحی CPU

پاورپوینت آماده; معماری کامپیوتر روشهای طراحی CPU

پاورپوینت آماده;  معماری کامپیوتر روشهای طراحی CPU

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 48 اسلاید

1 معماری کامپیوتر – درس 8روشهای طراحی CPU 2 شمای کلی مجموعه ثبات ALU واحد کنترل 3 وظائف ALU : مجری دستورات

CU : ایجاد سیگنالهای کنترلی لازم

REGISTERS : ذخیره داده های میانی 4 روش های طراحی سازمان تک انباره ای

سازمان چند ثباتی

سازمان پشته ای 5 سازمان تک انباره ای یک آکومولاتور
مشابه با کامپیوتر پایه
4096*16 RAM AR PC DR AC INPR IR TR OUTR BUS ALU ADDRESS همواره یکی از اپرندها اکومولاتور است 6 سازمان ثبات عمومی GENERAL REGISTER

تمامی ثباتها می توانند به عنوان اپراند دستورالعملهای ALU بکار برده شوند

مثال : رجیسترهای داده در پردازنده پنتیوم

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 MUX MUX DEC ALU 8 قالب دستورالعملها انتخاب عمل در ALU
انتخاب رجیسترهای مبدا
مولتی پلکسر 1
مولتی پلکسر 2
انتخاب رجیستر مقصد
دیکدر
OP-CODE S1 S2 D 5 3 3 3 9 ارتباط با حافظه R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 MUX MUX DEC ALU INPUT 10 سازمان پشته ساختار LIFO
PUSH
POP
دسترسی فقط به عنصر بالای پشته امکانپذیر است
فقط یک اشاره گر نیاز داریم
SP = STACK POINTER 11 PUSH SP ← SP+1
M[SP] ← DR
IF ( SP=0) THEN (FULL←1)
EMPTY ← 0 12 POP DR ← M[SP]
SP ← SP-1
IF ( SP=0) THEN ( EMPTY ←1)
FULL ← 0 13 کاربرد عبارات محاسباتی
A*B+C/D
PULISH NOTATION
AB*CD/+ 14 AB*CD/+ PUSH A
PUSH B
MUL (POP,POP, PUSH A*B)
PUSH C
PUSH D
DIV (POP,POP,PUSH C/D)
ADD (POP,POP, PUSH RESULT)
15 AB*CD/+ A B PUSH A PUSH B 16 AB*CD/+ A*B C D MUL PUSH C PUSH D PUSH A PUSH B 17 AB*CD/+ A*B C/D DIV MUL PUSH C PUSH D PUSH A PUSH B 18 AB*CD/+ A*B+ C/D ADD DIV MUL PUSH C PUSH D PUSH A PUSH B 19 کدام مجموعه از عملیات ذیل می تواند یک پشته را پیاده سازی نماید ؟ 20 انواع ساختار پشته پشته ثباتی
سرعت دسترسی بالا
قیمت زیاد
تعداد کم

پشته حافظه ای
کند
ارزان
حجم زیاد 21 تاثیر نوع CPU بر قالب دستورات تک انباره
معمولا یک اپرند آکومولاتور است
دستورات تک آدرسی

چندثباتی
اپرندها ثبات هستند
دستورات سه آدرسی ( یا دو آدرسی)

پشته ای
فقط اپرند مربوط به پوش یا پاپ
دستورات یک آدرسی و صفر آدرسی 22 تاثیر قالب دستورالعمل ها بر روی سرعت اجرا مقایسه یک عملیات یکسان در سه حالت مختلف
محاسبه A*B+C/D
دستورات سه آدرسی
دستورات دو آدرسی
دستورات یک آدرسی
دستورات صفرآدرسی 23 دستورات سه آدرسی MUL R1,A,B
DIV R2,C,D
ADD R3,R1,R2 24 دستورات دو آدرسی MOV R1,A
MUL R1,B
MOV R2,C
DIV R2,D
ADD R1,R2 25 دستورات یک آدرسی LDA A
MUL B
STA TEMP
LDA C
DIV D
ADD TEMP 26 دستورات صفرآدرسی PUSH A
PUSH B
MUL
PUSH C
PUSH D
DIV
ADD
27 قالب دستورالعمل ها قالب دستورالعملها وابسته به نوع طراحی CPU است
بخش های مختلف یک دستورالعمل