پاورپوینت آماده; محاسبات لامبدا 10 اسلاید

پاورپوینت آماده; محاسبات لامبدا 10 اسلاید

پاورپوینت آماده;  محاسبات لامبدا 10 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 10 اسلاید

محاسبات لامبدا کیوان شفیعی محاسبات لامبدا سیستمی با سه جزء:
نشانه گذاری برای تعریف توابع
سیستمی برای اثبات تساوی گزاره ها
مجموعه ای از قوانین که کاهش (reduction) نام دارد
تاریخچه هدف اصلی:
تئوری اصلی جانشینی
برای توابع قابل محاسبه موفق تر بود
جانشینی  محاسبه سمبلیک
تز Church
طراحی لیسپ، ML و زبانهای دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. دلایل مطالعه نشانه گذاری های نحوی پایه
متغیر های آزاد(free) و مقید(free)
توابع
اعلانها
قانون محاسبات
ارزیابی سمبولیک مناسب برای توصیف برنامه
در بهینه سازی و توسعه ی ماکرو کاربرد دارد
ایده هایی در مورد حوزه ی مقید سازی(binding) را ارائه می دهد. عبارتها و توابع عبارتها:
x + y x + 2*y + z
توابع:
x. (x+y) z. (x + 2*y + z)
کاربرد:
(x. (x+y)) 3 = 3 + y
(z. (x + 2*y + z)) 5 = x + 2*y + 5 توابع مرتبه ی بالاتر با داشتن تابع f، تابع fof را برمی گرداند:
f. x. f (f x)
طریقه ی عمل کردن:
(f. x. f (f x)) (y. y+1)
= x. (y. y+1) ((y. y+1) x)
= x. (y. y+1) (x+1)
= x. (x+1)+1 روندی مشابه، با استفاده از نحو لیسپ با داشتن تابع f، تابع fof را برمی گرداند:
(lambda (f) (lambda (x) (f (f x))))
طریقه ی عمل کردن:
((lambda (f) (lambda (x) (f (f x)))) (lambda (y) (+ y 1))
= (lambda (x) ((lambda (y) (+ y 1))
((lambda (y) (+ y 1)) x))))
= (lambda (x) ((lambda (y) (+ y 1)) (+ x 1))))
= (lambda (x) (+ (+ x 1) 1)) متغیرهای آزاد و مقید متغیر آزاد: متغیری که در یک عبارت تعریف نشده باشد:
متغیر y در x. (x+y) آزاد است
تابع x. (x+y) با x. (x+z) تفاوت دارد
متغیر مقید: متغیری که آزاد نیست
متغیر x در x. (x+y) مقید است
تابع x. (x+y) با z. (z+y) یکسان است (تغییر نام)
مقایسه
 x+y dx =  z+y dz
مثال :
y در x. ((y. y+2) x) + y هم آزاد و هم مقید است تقلیل قانون محاسبات برپایه ی تقلیل  قرار دارد
(x. e1) e2  [e2/x]e1
که جانشین سازی شامل تغییر نام در صورت نیاز است
تقلیل:
اعمال قوانین محاسباتی پایه به هر عبارت
تکرار
اتصال:
نتیجه ی نهایی (در صورت وجود) مستقل از ترتیب ارزیابی ، همیشه یکتا است تغییر نام متغیر های مقید مثال:
(f. x. f (f x)) (y. y+x)

جانشینی ” کورکورانه“
x. [(y. y+x) ((y. y+x) x)] = x. x+x+x
تغییر نام متغیرهای مقید:
(f. z. f (f z)) (y. y+x)
= z. [(y. y+x) ((y. y+x) z))] = z. z+x+x
قانون ساده: همیشه متغیرهایی را تغییر نام می دهیم که مجزا می شوند.