پاورپوینت آماده; مدل هاي معماري نرم افزار

پاورپوینت آماده; مدل هاي معماري نرم افزار

پاورپوینت آماده;  مدل هاي معماري    نرم افزار

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 56 اسلاید

به نام خداوند مهربان 2 ارائه دهنده: 3 مدل هاي معماري نرم افزار 4 فهرست مطالب طراحي معماري
معماری نرم افزار
مدل های معماری
مرور مطالب
منابع 5 طراحي معماری يک فرآيند چند مرحله اي
توصيف Freeman
اين طراحي نشان دهنده :
ساختار داده ها و مولفه های برنامه
شيوه معماري نهايي سيستم 6 طراحي معماری مراحل طراحي معماري
طراحي داده
ارائه الگوي معماري
محصول کاری يک طرح معماري شامل :
معماري داده
معماري برنامه
خصوصيات مولفه ها
روابط مولفه ها 7 معماری نرم افزار نگرش (Garlan & Shaw)
مقايسه معماري ساختمان و نرم افزار
معماري ساختمان
معماري نرم افزار
دلايل اهميت وجود معماري نرم افزار از ديدگاه Bass 8 مختصري از طراحي داده مدلي از داده يا اطلاعات است
شامل ديدگاه مشتري يا کاربر از داده است
اشياء داده را به ساختمان داده هايي در سطح مولفه ترجمه مي کند.
طراحي داده در سطح مولفه
نمايش ساختمان داده اي که با يک يا چند مولفه ارتباط مستقيم دارد 9 مدل های معماری نرم افزار نمايشي براي تبيين، طرح معماري نرم افزار است.
هر مدل يک دسته بندي خاص را براي اجزاء سيستم درنظر مي گيرد.
معمار نرم افزار، مدل معماري را به عنوان الگويي جهت ساخت نرم افزار ارائه مي کند. 10 مشخصات مدل معماري معرفي و توصيف مجموعه اي از مولفه ها
تبيين مجموعه اي از رابط ها
تبيين محدوديت ها
تبيين مدل معنايي ( ارتباطي معنايي براي خود معمار بوجود مي آورد)
11 معرفي کلي مدلهاي معماري (پرسمن) مدل داده محوري
منبع دانش
تخته سياه
مدل جريان داده
لوله و فيلتر
پردازش دسته اي 12 معرفي کلي مدلهاي معماري (پرسمن) مدل Call Return
برنامه اصلي و زيربرنامه
فراخواني رويه از راه دور
معماري شي گرا
معماري چند لايه
13 معرفي مدلهاي معماري(Garlan&Shaw) لوله و فيلتر
داده انتزاعي و ساختار شي گرا
معماري رخداد محور (درخواست بدون شرط)
سيستم هاي لايه اي N-tier
انبار داده
منبع دانش
تخته سياه 14 معرفي کلي مدلهاي معماري(Garlan&Shaw) مفسر جدولي ( ماشين حالات)
معماري هاي ديگر
پردازش توزيع شده(distributed processes)
برنامه اصلي و زيربرنامه
...
معماري ترکيبي
15 معرفي مدلهاي معماري(مورد بررسي) مدل معماري جريان داده
لوله و فيلتر
پردازش دسته اي
مدل معماري داده محوري
منبع دانش
تخته سياه
مدل معماري داده انتزاعي و ساختار شي گرا 16 معرفي کلي مدلهاي معماري(مورد بررسي) مدل معماري سيستم هاي لايه اي N-tier
مدل معماري پردازش توزيع شده(distributed processes)
خادم و مخدوم
نقطه به نقطه
مدل معماري سرويس گرا
مدل معماري ترکيبي 17 معرفي مدل جريان داده ها تعريف :
اين معماري را، براي سيستم هايي جهت محاسبه و دستکاري بر روي جرياني از داده ها با هدف توليد خروجي توصيف مي کند.
عملکردي شبيه خط توليد يک کارخانه دارد.
دسته بندي :
لوله و فيلتر
پردازش دسته اي ترتيبي 18 معرفي مدل جريان داده ها مولفه ها :
فيلترها :« عمليات پر