پاورپوینت آماده; مدیریت استراتژیک 43 اسلاید (2)

پاورپوینت آماده; مدیریت استراتژیک 43 اسلاید (2)

پاورپوینت آماده;  مدیریت استراتژیک 43  اسلاید (2)

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 43 اسلاید

1 2 خط اتصال آريائيان
شرکت خدمات مهندسی (سهامی خاص) مديريت استراتژيک 3
مديريت استراتژيک


فروردين88 4
مديريت استراتژيک


فروردين88 5 6 تعيين
مأموريت بررسی
عوامل داخلی بررسی
عوامل خارجی تعيين
هدف های
بلند مدت تدوين، ارزيابی
و انتخاب
استراتژی ها تعيين
هدف های
ساليانه و
سياست ها تخصيص
منابع محاسبه و
ارزيابی
عملکرد بازخور تدوين استراتژی اجرای استراتژيها ارزيابی استراتژيها الگوی جامع مديريت استراتژيک 7 تعريف استراتژي استراتژي يعني هنر برنامه ريزي و هدايت عملياتي و براي اينکه از تاکتيک متمايز شود بايد داراي 3 ويژگي باشد :
گستره عملياتي بيشتري دارد
دوره زماني بلند تري دارد
جابجائي انبوه نيروها
هنري مينتزبرگ : برنامه ريزي استراتژيک به معني PLAN برنامه ، تمهيد ، الگو ، وضعيت ، ديدگاه مي باشد .
گروه مشاوران بوستون : استراتژي امري مربوط به جايگاه سازمان در ميدان رقابتي مي گويند .
گروه مشاوران مکنزي : استراتژي عبارتست از درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مباني رقابت در آن
يا به عبارتي : جهت گيري کل سازمان و تعيين چنين جهتي مستلزم اين است که مديريت ارشد سازمان و تيم برنامه ريزي تفکر خود را روي مقصد استراتژيک سازمان متمرکز کنند تا چگونگي رسيدن به آن 8 مفاهيم استراتژي هدف هاي بلندمدت ، عمليات عمده و چگونگي تخصيص منابع را تعيين و اعلام مي کند .
حوزه هاي فعاليت را که سازمان در آن فعال است يا قرار است فعال باشد را انتخاب مي کند
سعي مي کند در هر يک از واحدهاي تجاري با توجه به نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهديدها مزيت هاي رقابتي پايدار ايجاد مي کند .
وظايف شاخص و عمده مديران را در سطح کل سازمان تبيين مي کند .
يک الگو يا مجموعه سازگار و يکپارچه از تصميمات را ايجاد مي کند .
ارزشهاي اقتصادي و عير اقتصادي را که مي خواهد براي ذينفعان بوجود آورد تعريف مي کند .
مقاصد و نيات و جهت گيري هاي موسسه را بيان مي کند . 9 تعريف مديريت استراتژيک ارائه مناسب ترين چارچوبي است که در آن مي شود فراگرد برنامه ريزي را مديريت کرد.
با به عبارتي :
فرايندي که در آن نگرش استراتژيک لحاظ شده باشد . يعني قادر باشد موضوعات استراتژيک سازمان را شناسائي و تحليل کرد ، سپس هدفگذاري نموده و رسالت ها و اهداف سازمان را بشناسد سپس بتواند استراتژي مناسب را انتخاب کند.
تعريف مديريت استراتژيک ( گري هامل )
تحت نظم و قاعده در آوردن ( فرموله کردن ) ، به اجرا در آوردن و ارزيابي کردن کليه اقدامات و عملياتي که سازمان را قادر مي سازد آينده را دقيقا ( دقيق تر) و روشن تر ترسيم نموده و اهداف خويش را تحقق بخشد .
10 (2-2-1) Vision آينده مورد انتظار يك سازمان ، آرمان ، اهداف دراز مدت سازمان كه در 5 يا 10 سال آينده ميخواهيم به آن برسيم.
(2-2-2) Mission فلسفه وجودي سازمان ، هدف از (مقصود از) به وجود آمدن سازمان ، آنچه مي خواهيم و كساني كه مي خوا